KONKURSU „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”
(dalej jako „Konkurs”)

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska (dalej „Organizator”).
 2. Regulamin Konkursu „Świat oczami młodych” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w konkursie na przygotowanie projektu muralu.
 3. Biuro Organizacyjne Konkursu (dalej „Biuro”) znajduje się w siedzibie Fundacji.
 4. Kontakt do biura:
  tel.: 507 006 579, w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00 – 14.00;
  e-mail: oczamimlodych@fundacjabos.pl;
  adres: Fundacja BOŚ, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.
 5. Szczegóły Konkursu dostępne na stronie: oczamimlodych.pl (dalej zwana „Stroną Konkursu”).
 1. 7. edycja Konkursu pod hasłem „Bogactwo przyrodnicze wokół nas” trwa od stycznia do października 2024 roku.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów murali przedstawiających temat „Bogactwo przyrodnicze wokół nas”, które dostaną dofinansowanie na realizację.
 3. Zadanie konkursowe polega na wybraniu ściany oraz przygotowaniu maksymalnie 3 projektów murali (dalej jako „zgłoszenie konkursowe”).
 4. Tematyka projektów murali: „Bogactwo przyrodnicze wokół nas”:
  Różnorodność biologiczna jest bardzo ważna dla życia i zdrowia ludzi. Bez niej nie jest możliwa między innymi produkcja żywności, utrzymanie czystości wód i powietrza oraz żyzności gleb. Bardzo ważne jest zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat cennych przyrodniczo miejsc w Polsce, które pozwalają zachować różnorodność biologiczną, a przy odpowiedniej ochronie ją zwiększać.
  Projekty murali mogą przedstawiać lokalne bogactwo przyrodnicze lub pokazywać, dlaczego takie miejsca są ważne i dlaczego należy o nie dbać.
 5. Granty: 6 projektów murali wskazanych przez komisję konkursową otrzyma dofinansowanie na realizację.
 6. Lokalizacja murali: zwycięskie projekty murali zostaną zrealizowane w miejscach wskazanych w zgłoszeniach konkursowych.
 7. Technika wykonania muralu: wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku lub murze.
 1. Konkurs trwa w okresie od 26 stycznia do 31 października 2024 roku, przy czym:
  • rejestracja placówek do projektu trwa do 20 marca,
  • zgłoszenia konkursowe należy przesłać do 24 kwietnia,
  • wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 29 maja,
  • podpisanie umów do 30 czerwca,
  • realizacja murali trwa do 16 października,
  • rozliczenie grantów trwa do 31 października.
 2. Szczegółowy terminarz Konkursu znajduje się na stronie konkursu w zakładce PRZEWODNIK.
 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 2. Konkurs jest adresowany do placówek edukacyjnych i kulturalnych: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek, itp. oraz do szkół wyższych (zwanymi dalej „Placówką/Placówkami”).
 3. Placówka może zostać zgłoszona do Konkursu tylko raz w danej edycji.
 4. Placówkę do Konkursu zgłasza Przedstawiciel Placówki, czyli:
  1. nauczyciel(-ka) lub opiekun(-ka) w przypadku placówek edukacyjnych i kulturalnych,
  2. student(-ka) lub pracownik(-czka) w przypadku szkół wyższych,
 5. Po rejestracji Przedstawiciel Placówki otrzyma dostęp do „Panelu Placówki” na stronie konkursu.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Placówki w terminie do 20 marca 2024 roku przez wypełnienie i wysłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na Stronie Konkursu. Rejestracja potwierdza akceptację warunków Regulaminu przez Placówkę.
 7. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (Załącznik nr 1. Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych).
 8. Przedstawiciel Placówki zobowiązany jest do przesłania kompletnego zgłoszenia konkursowego w „Panelu Placówki” na stronie konkursu do 24 kwietnia 2024 roku.
 9. Wymagania dotyczące zgłoszeń konkursowych określone są w V dziale Regulaminu.
 1. Jedna placówka może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe złożone z:
  1. od 1 do 3 projektów murali wraz z wymaganymi zgodami, wnioskowaną kwotą oraz wstępnymi kosztorysami,
  2. opisu ściany wraz z wymaganymi dokumentami,
  3. zgody dyrekcji placówki lub władz uczelni na udział w konkursie.
 2. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać do Organizatora przez Panel Placówki na stronie Konkursu.
 3. Zgłoszenia konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 4. Zgłaszana ściana musi spełniać następujące wymagania:
  1. Ściana musi być dobrze wyeksponowana dla społeczności lokalnej.
  2. Musi to być zewnętrzna ściana budynku lub murowane/betonowe ogrodzenie. Nie może być to ściana wewnętrzna budynku.
  3. Powierzchnia ściany musi umożliwiać wykonanie malatury. Jej powierzchnia musi być trwała.
 5. Opis ściany musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
  1. Adres ściany;
  2. Typ ściany;
  3. Wymiary ściany;
  4. Opis ściany i jej stanu technicznego (maksymalnie 500 znaków ze spacjami);
  5. Opis ekspozycji ściany i jej otoczenia (maksymalnie 500 znaków ze spacjami)
  6. Zdjęcia ściany i otoczenia;
  7. Dane właściciela ściany;
  8. Informacje o zgodzie właściciela ściany na powstanie muralu (brak zgody, wstępna zgoda, pełna zgoda);
  9. W przypadku pełnej zgody właściciela: skan jego deklaracji (Załącznik nr 2. Deklaracja właściciela ściany);
  10. Dodatkowe informacje, jeśli ściana wymaga dodatkowych zgód.
 6. Wraz z opisem ściany należy przesłać zgodę dyrekcji placówki na udział w konkursie (Załącznik nr 3. Zgoda Dyrekcji).
 7. Projekt muralu musi składać się z:
  1. Tytułu projektu (maksymalnie 50 znaków ze spacjami);
  2. Pliku z projektem muralu w formacie PNG lub JGP o wymiarze dłuższego boku: 2500-3500 pikseli;
  3. Przewidywanego wymiaru muralu;
  4. Opisu koncepcji (maksymalnie 500 znaków ze spacjami);
  5. Opcjonalnie: pliku z wizualizacją muralu na ścianie w formacie PNG lub JPG;
  6. Opcjonalnie: opisu walorów ekologicznych muralu (maksymalnie 250 znaków ze spacjami);
  7. Typu pracy (indywidualna lub grupowa);
  8. Informacji o autorze/autorach: imiona i nazwiska;
  9. Skanów zgód autora/autorów dotyczące udziału w konkursie oraz praw autorskich i publikacji prac:
  10. Wnioskowanej kwoty dofinansowania;
  11. Wstępnego kosztorysu muralu.
 8. Projekt muralu może być pracą indywidualną lub grupową.
 9. Autorem muralu może być dowolna osoba lub grupa osób bez względu na wiek. W proces projektowania muralu powinny być zaangażowane dzieci i młodzież ze zgłoszonej placówki.
 10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te projekty murali, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego konkursu plastycznego, w tym poprzednich edycjach konkursu „Świat oczami młodych”.
 11. Na muralu należy umieścić logotyp Fundacji Banku Ochrony Środowiska, w rozmiarze umożliwiającym jego identyfikację z odległości potencjalnych obserwatorów – pieszych, kierowców, dla których mural jest widoczny. Logotyp może zostać namalowany wiernie według oryginalnego wzoru z księgi znaku lub wykonany techniką poligraficzna np. druk na tabliczce z plexiglasu (Załącznik nr 6. Księga znaku).
 12. Bez zgody Organizatora na projektach murali nie mogą znajdować się inne znaki towarowe, logotypy.
 13. Wszystkie projekty murali zgodne z Regulaminem zostaną opublikowane na stronie konkursu w zakładce GALERIA. Każdy projekt będzie podpisany tytułem, nazwiskami autorów oraz skróconą nazwą Placówki.
 1. Wszystkie zgłoszenia konkursowe zgodne z Regulaminem oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się z ekspertów w zakresie murali i sztuk wizualnych oraz przedstawicieli Organizatora.
 2. Zgłoszenie konkursowe podlega ocenie według następujących kryteriów:
  1. estetyka koncepcji, walory estetyczne projektu muralu;
  2. pomysłowość i oryginalność koncepcji;
  3. zgodność koncepcji z tematyką konkursową;
  4. dopasowanie projektu muralu do ściany oraz otoczenia;
  5. walory ekologiczne, edukacyjne lub mające bezpośredni wpływ na bioróżnorodność;
  6. możliwości prawidłowego wykonania muralu (zgodnie z technologią);
  7. widoczności ściany;
  8. stan prawny wskazanej ściany;
  9. szacunkowy kosztorys muralu.
 3. Komisja wskaże Placówki, które otrzymają granty na realizację najlepiej ocenionych projektów murali.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 1. Organizator przewiduje przyznanie 6 grantów na realizację murali.
 2. Maksymalna wysokość jednego grantu wynosi 15 000 zł, przy czym nie może być wyższa niż wnioskowana kwota dofinasowania.
 3. Łączna pula na granty wynosi do 90 000 zł.
 4. Organizator zastrzega możliwość zmiany wysokości puli na granty oraz sposobu jej rozdziału.
 5. Jedna placówka może otrzymać jeden grant w danej edycji konkursu.
 6. Pełna lista Placówek, którym przyznano grant zostanie opublikowana na stronie Konkursu do 29 maja 2024 r.
 7. Warunkiem otrzymania grantu jest:
  1. Podpisanie umowy darowizny z Organizatorem, która szczegółowo określi warunki realizacji muralu, w tym termin rozliczenia darowizny;
  2. Deklaracja, że wykonany mural będzie eksponowany na wskazanej ścianie przez co najmniej 3 lata od daty jego wykonania.
 8. Umowy zostaną podpisane do końca czerwca 2024 roku.
 9. Dofinansowanie musi być wydatkowane zgodnie z ostatecznym kosztorysem, który stanowi załącznik do umowy darowizny.
 10. Granty mogą być wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu, wynajem potrzebnego sprzętu, zatrudnienie profesjonalnego wykonawcy oraz na zapewnienie bezpieczeństwa prac przy muralu.
 11. Grant zostanie przekazany na konto bankowe wskazane w umowie przez Placówkę w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
 12. Placówka może partycypować w kosztach wykonania muralu w przypadku, gdy kosztorys przekracza kwotę grantu.
 13. Mural musi zostać wykonany do 16 października 2024 r. (całkowite zakończenie prac), ale nie wcześniej niż zostanie podpisana umowa z Organizatorem.
 14. Umowy darowizny muszą zostać rozliczone nie później niż do 31 października 2024 r.
 15. Rozliczenie należy umieścić na stronie konkursu w formularzu sprawozdania.
 1. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego Organizator nabywa uprawnienie do korzystania z nadesłanej pracy konkursowej (dalej jako „utwór”) na zasadzie licencji wyłącznej, nieodpłatnej, nieodwołalnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 1.2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszeń konkursowych, Organizator uzyskuje prawo do umieszczania tych zgłoszeń na stronie Konkursu.
 3. Z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszenia konkursowego Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych przeróbek i adaptacji utworu.
 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie:
  1. nienaruszalności treści i formy;
  2. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
  3. nadzoru nad sposobem korzystania.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu i wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 3 na polach eksploatacji określonych w pkt. 1. powyżej.
 6. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zgłoszenia konkursowe, które:
  1. naruszają prawo obowiązujące w Polsce;
  2. naruszają prawa i uczucia osób trzecich, w szczególności majątkowe prawa autorskie;
  3. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy);
  4. zawierają wizerunki obiektów, z których korzystanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania dodatkowych zgód i zezwoleń;
  5. zawierają znaki towarowe lub inne elementy własności przemysłowej zastrzeżonej na rzecz osób trzecich;
  6. zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
  7. zostały zrealizowane przy udziale członków komisji konkursowej;
  8. są reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (pokazują logotypy i marek produktów, sprzęt, itp.);
  9. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych;
  10. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w Konkursie zawartych w Regulaminie.
 2. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.
 3. Placówka może zrezygnować z udziału w konkursie bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja jest równoznaczna z usunięciem zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, przedstawicieli placówek oraz placówki związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
 6. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z Konkursu.
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia z Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestnika.
 9. Stwierdzenie przez Organizatora naruszenia Regulaminu Konkursu oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie.
 10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji BOŚ oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich rodzin.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym fakcie na stronie Konkursu
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie konkursowe lub gdy żadne z dostarczonych zgłoszeń konkursowych nie spełni warunków regulaminu lub zgłoszenia nie będą prezentowały zadowalającego poziomu artystycznego.