KONKURSU „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”
(dalej jako „Konkurs”)

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 32; wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000347694, NIP 527 262 13 45, REGON 142270488-00026
 2. Regulamin Konkursu „Świat oczami młodych” zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udziału w konkursie na przygotowanie projektu muralu.
 3. Biuro Organizacyjne Konkursu (dalej „biuro”) znajduje się w siedzibie Fundacji.
 4. Szczegóły Konkursu dostępne na stronie: oczamimlodych.pl (dalej zwana „stroną Konkursu”).
 5. Kontakt do biura:
  tel.: 507 006 579, w dni robocze: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00 – 14.00;
  e-mail: oczamimlodych@fundacjabos.pl
  adres: Fundacja BOŚ, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa

II. Cel i przedmiot konkursu

 1. Od lutego do października 2023 roku odbywa się 6. edycja Konkursu pod hasłem „Zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów w Polsce”.
 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów murali przedstawiających temat zagrożonych polskich gatunków roślin, zwierząt i grzybów, które dostaną dofinansowanie na realizację.
 3. Zadanie konkursowe polega na wybraniu ściany oraz przygotowaniu maksymalnie 3 projektów murali (dalej jako „zgłoszenie konkursowe”).
 4. Tematyka: „Zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów w Polsce”
  W wyniku zmian klimatu, katastrof naturalnych czy działalności człowieka różnorodność biologiczna ulega ciągłym zmianom. Obecnie stoimy przed zagrożeniem utraty bioróżnorodności.
  Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) podaje, że szacunkowo nawet 25% gatunków zwierząt i 58% gatunków drzew występujących w Europie jest zagrożonych wyginięciem, a jedną z głównych przyczyn są zmiany klimatu wynikające z działalności człowieka.
  W Polskich Czerwonych Księgach, stworzonych na początku XXI wieku, spisane są zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów wraz z określonym poziomem zagrożenia. Wyzwaniem jest ochrona tych gatunków oraz zwiększenie ich populacji.
 5. Realizacja: 5 prac konkursowych wskazanych przez komisję konkursową zostanie dofinansowana. Maksymalna wysokość grantu na realizację wynosi 15 000 zł (słownie: 15 tysięcy złotych). Łączna pula przeznaczona na granty wynosi 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 6. Lokalizacji murali: dofinansowane prace konkursowe zostaną zrealizowane w miejscach wskazanych w zgłoszeniu pracy.
 7. Technika wykonania muralu: wielkoformatowa grafika wykonana na bazie farb akrylowych lub innych farb dostosowanych do malarstwa na elewacji budynku.

III. Terminarz

 1. Konkurs trwa w okresie od 1 lutego do 31 października 2023 roku, przy czym:
  • rejestracja placówek do projektu trwa do 31 marca,
  • zgłoszenia konkursowe należy przesłać do 28 kwietnia,
  • oryginały zgód autorów należy przesłać do 10 maja,
  • wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 maja,
  • podpisanie umów do 30 czerwca,
  • realizacja murali do 15 października,
  • rozliczenie grantów do 31 października.
 2. Szczegółowy terminarz Konkursu znajduje się na stronie konkursu w zakładce TERMINARZ.

IV. Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 2. Konkurs jest adresowany do placówek edukacyjnych i kulturalnych: przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, domów kultury, bibliotek, itp. oraz do szkół wyższych (zwanymi dalej „Placówką/Placówkami”).
 3. Placówka może zostać zgłoszona do Konkursu tylko raz w danej edycji.
 4. Placówkę do Konkursu zgłasza:
  1. nauczyciel lub opiekun w przypadku placówek edukacyjnych i kulturalnych,
  2. student lub pracownik w przypadku szkół wyższych.
   pełniący funkcję koordynatora Konkursu (dalej jako „Koordynator Placówki”) na terenie danej Placówki rejestrując ją na stronie konkursu. Po rejestracji Koordynator Placówki otrzyma dostęp do Panelu Koordynatora.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Placówki w terminie do 31 marca 2023 roku poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznie znajdującego się na stronie Konkursu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Przesłanie formularza stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków Regulaminu przez Placówkę.
 6. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (Załącznik nr 1. Klauzula informacyjna).
 7. Koordynator Placówki zobowiązany jest do:
  1. przesłania kompletnego zgłoszenia konkursowego w terminie do 28 kwietnia 2023 roku,
  2. przesłania oryginałów zgód autorów lub ich opiekunów prawnych (wskazane w V.4f Regulaminu) do biura konkursu w terminie do 10 maja 2023 roku. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego dostarczenia podpisanej zgody do Organizatora, a w przypadku poczty tradycyjnej – data stempla pocztowego.
 8. Wymagania dotyczące zgłoszeń konkursowych określone są w V dziale Regulaminu.
 9. Jedna placówka może przesłać jedno zgłoszenie konkursowe złożone z:
  1. maksymalnie 3 projektów murali wraz z wymaganymi zgodami oraz wstępnymi kosztorysami,
  2. opisu ściany wraz z wymaganymi dokumentami,
  3. zgody dyrektora placówki lub władz uczelni na udział w konkursie.
 10. Zgłoszenia konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 11. Wszystkie projekty murali zgodne z Regulaminem zostaną opublikowane na stronie konkursu w zakładce GALERIA. Każdy projekt będzie podpisany tytułem, nazwiskami autorów oraz skróconą nazwą Placówki.
 12. Wszystkie zgłoszenia konkursowe zgodne z Regulaminem oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się z ekspertów w zakresie murali i sztuk wizualnych oraz eksperta merytorycznego w zakresie zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz przedstawicieli organizatora.
 13. Praca konkursowa podlega ocenie według następujących kryteriów:
  1. estetyka koncepcji, walory estetyczne projektu;
  2. pomysłowość i oryginalność koncepcji;
  3. zgodność koncepcji z tematyką konkursową;
  4. dopasowanie projektu muralu do ściany oraz otoczenia;
  5. walory ekologiczne, edukacyjne lub mające bezpośredni wpływ na bioróżnorodność;
  6. możliwości prawidłowego wykonania muralu (zgodnie z technologią);
  7. stan prawny wskazanej ściany;
  8. szacunkowy kosztorys muralu.
 14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

V. Wymagania dotyczące zgłoszeń konkursowych

 1. Zgłoszenie konkursowe składa się z:
  1. Opisu ściany wraz z wymaganymi dokumentami;
  2. Od 1 do 3 projektów murali wraz z wymaganymi zgodami i wstępnymi kosztorysami;
  3. Zgody dyrektora placówki lub władz uczelni na udział w konkursie.
 2. Opis ściany musi zawierać następujące informacje i dokumenty:
  1. Wymiary i stan ściany;
  2. Adres ściany;
  3. Opisu otoczenia;
  4. Zdjęcia ściany i otoczenia;
  5. Informacji czy do malowania ściany będą wymagane rusztowania lub podnośnik oraz czy w okolicy można je wynająć;
  6. Dane właściciela ściany;
  7. Informacje o stanowisku właściciela ściany (brak zgody, wstępna zgoda, pełna zgoda);
  8. W przypadku pełnej zgody właściciela: skan jego deklaracji (Załącznik nr 2. Deklaracja właściciela ściany);
  9. Udział społeczności lokalnej lub akademickiej w procesie tworzenia muralu;
  10. Informacje o potencjalnym wykonawcy, jeśli realizacja wymaga udziału profesjonalnego wykonawcy – prace na wysokości, obsługa sprzętu itp.
 3. Wraz z opisem ściany należy przesłać zgoda dyrektora placówki na udział (Załącznik nr 3. Zgoda Dyrektora).
 4. Zgłoszona ściana nie może być ścianą wewnętrzną w budynku.
 5. Projekt muralu musi składać się z:
  1. Pliku z projektem muralu w formacie PNG lub JGP o wymiarze dłuższego boku: 2500-3500 pikseli;
  2. Opcjonalnie: pliku z wizualizacją muralu na ścianie w formacie PNG lub JPG;
  3. Tytułu projektu;
  4. Opisu (technika, materiały, walory ekologiczne muralu);
  5. Informacji o autorze/autorach: imiona i nazwiska;
  6. Skany zgód autora/autorów dotyczące praw autorskich i publikacji prac:
  7. Wstępny kosztorys muralu i wnioskowaną kwotą dofinasowania.
 6. Projekt muralu może być pracą indywidulaną lub grupową.
 7. W Konkursie mogą brać udział jedynie te projekty, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.
 8. Na muralu należy umieścić logotyp Fundacji Banku Ochrony Środowiska, w rozmiarze umożliwiającym jego identyfikację z odległości potencjalnych obserwatorów – pieszych, kierowców, dla których mural jest widoczny. Logotyp może zostać namalowany wiernie według oryginalnego wzoru z księgi znaku lub wykonany techniką poligraficzna np. druk na tabliczce z plexiglasu (Załącznik nr 6. Księga znaku).
 9. Na pracy konkursowej nie mogą znajdować się inne znaki towarowe, logotypy.
 10. Zgłoszenie konkursowe należy dostarczyć do Organizatora drogą elektroniczną poprzez Panel Koordynatora na stronie Konkursu.
 11. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymagań przewidzianych w Regulaminie nie będą podlegać ocenie.

VI. Wyniki i granty

 1. Organizator przewiduje przyznanie 5 grantów na realizację murali.
 2. Maksymalna wysokość jednego grantu wynosi 15 000 zł (słownie: 15 tysięcy złotych), przy czym nie może być wyższa niż wnioskowana kwota dofinasowania.
 3. Łączna pula na granty wynosi do 75 000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości puli na granty oraz sposobu jej rozdziału.
 5. Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Konkursu do 31 maja 2023 r.
 6. Warunkiem otrzymania grantu jest:
  • Podpisanie umowy darowizny z Organizatorem, która szczegółowo określi warunki realizacji muralu, w tym termin rozliczenia darowizny;
  • Deklaracja, że wykonany mural będzie eksponowany na wskazanej ścianie przez co najmniej 3 lata od daty jego wykonania.
 7. Umowy zostaną podpisane do końca czerwca 2023 roku.
 8. Dofinansowanie musi być wydatkowane zgodnie z ostatecznym kosztorysem, który stanowi załącznik do umowy darowizny.
 9. Granty mogą być wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu, wynajem potrzebnego sprzętu, zatrudnienie profesjonalnego wykonawcy oraz na zapewnienie bezpieczeństwa prac przy muralu.
 10. Grant zostanie przekazany na konto bankowe wskazane w umowie przez Placówkę w ciągu 14 dni od podpisania umowy.
 11. Placówka może partycypować w kosztach wykonania muralu w przypadku, gdy kosztorys przekracza kwotę grantu.
 12. Mural musi zostać wykonany w terminie od 1 lipca do 15 października 2023 r. (całkowite zakończenie prac), ale nie wcześniej niż zostanie podpisana umowa z Organizatorem.
 13. Umowy darowizny muszą zostać rozliczone nie później niż do 31 października 2023 r.
 14. Rozliczenie należy umieścić na stronie konkursu w formularzu sprawozdania.

VII. Prawa autorskie

 1. Z chwilą przesłania zgłoszenia konkursowego Organizator nabywa na zasadzie wyłączności, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania pracą konkursową zgłoszoną do konkursu przez autora pracy konkursowej (dalej jako „utwór”) obejmujące następujące pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Z chwilą otrzymania przez Organizatora zgłoszeń konkursowych, Organizator uzyskuje prawo do umieszczania tych zgłoszeń na stronie Konkursu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo do wykonywania we własnym zakresie nieodpłatnych przeróbek i adaptacji utworu.
 4. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do utworu w zakresie:
  1. nienaruszalności treści i formy;
  2. decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności;
  3. nadzoru nad sposobem korzystania.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie utworu i wykonywanie przez Organizatora zależnego prawa autorskiego w sposób określony w pkt. 3 na polach eksploatacji określonych w pkt. 1. powyżej.
 6. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone zgłoszenia konkursowe, które:
  1. naruszają prawo obowiązujące w Polsce;
  2. naruszają prawa i uczucia osób trzecich, w szczególności majątkowe prawa autorskie;
  3. zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy);
  4. zawierają wizerunki obiektów, z których korzystanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania dodatkowych zgód i zezwoleń;
  5. zawierają znaki towarowe lub inne elementy własności przemysłowej zastrzeżonej na rzecz osób trzecich;
  6. zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
  7. zostały zrealizowane przy udziale członków komisji konkursowej;
  8. są reklamą lub antyreklamą produktu lub marki (pokazują logotypy i marek produktów, sprzęt, itp.);
  9. nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych;
  10. naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w Konkursie zawartych w Regulaminie
 2. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.
 3. Placówka może zrezygnować z udziału w konkursie bez żadnych konsekwencji. Rezygnacja jest równoznaczna z usunięciem zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi kosztów poniesionych przez uczestników konkursu, koordynatorów placówek oraz placówki związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania mu nagrody.
 6. Uczestnicy, którzy naruszą Regulamin Konkursu, jak również obowiązujące w Polsce przepisy prawa powszechnego oraz ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, zostaną wykluczeni z Konkursu.
 7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia z Konkursu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestnika.
 9. Stwierdzenie przez Organizatora naruszenia Regulaminu Konkursu oznacza wykluczenie z udziału w Konkursie.
 10. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Fundacji BOŚ oraz członkowie Komisji Konkursowej, a także członkowie ich rodzin.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany treści Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa. W przypadku wprowadzenia zmiany Organizatorzy zobowiązują się do poinformowania o tym fakcie na stronie Konkursu
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy nie wpłynie żadne zgłoszenie konkursowe lub gdy żadne z dostarczonych zgłoszeń konkursowych nie spełni warunków regulaminu lub zgłoszenia nie będą prezentowały zadowalającego poziomu artystycznego.

Załączniki do regulaminu