Warszawa to jedyna europejska stolica, która graniczy dziś z prawdziwą puszczą – Puszczą Kampinoską. Park narodowy utworzono w tym miejscu po to, aby ochronić ten wyjątkowy kompleks śródlądowych wydm, bagien, lasów, łąk i szuwarów z porastającym bogactwem roślin i setkami gatunków żyjących tu zwierząt, przed wchłonięciem przez rozrastające się miasto. Pomimo trwających od setek lat przekształceń i intensywnej działalności człowieka Puszcza Kampinoska pozostała jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Europie.

Charakterystyczną cechą Puszczy Kampinoskiej są kontrasty między naprzemiennie ułożonymi pasami wydm i bagien. Tutejszy krajobraz jest dziełem wody płynącej przed czołem lądolodu w okresie zlodowacenia bałtyckiego. Wydmy to dawne piaszczyste łachy1 i kępy2. Natomiast bagna i torfowiska zajmują teren dawnych nurtów pra-Wisły, które zostały odcięte w bezodpływowe jeziora, a następnie zarosły roślinnością. Trwająca od ponad 60 lat ochrona przyspieszyła tempo zachodzenia naturalnych procesów przyrodniczych. Lasy stają się coraz bardziej naturalne i nabierają dzikiego puszczańskiego charakteru, jaki miały w przeszłości. Dzięki naturalnej ekspansji, ale i w wyniku reintrodukcji3 w Puszczy Kampinoskiej żyją dziś wilki, bobry i łosie. Leżącego w środku kraju obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego nie ominęły też żadne ważne dla Polski wydarzenia historyczne. Ślady po wojnach i powstaniach są do dziś dobrze widoczne w wielu miejscach w Parku.

Autor: Krzysztof Rydel, kwiecień 2024 r.

Przypisy:

  1. Łacha – boczne koryto rzeki lub starorzecze wypełnione wodą stojącą. Z czasem odcięte łachy zarastają roślinnością i przeobrażają się w mokradło. ↩︎
  2. Kępa – wyspa w korycie rzeki porośnięta roślinnością. ↩︎
  3. Reintrodukcja – ponowne wprowadzenie rodzimych gatunków zwierząt lub roślin w miejsce w którym kiedyś żyły, jednak na skutek zmian w środowisku wyginęły. Reintrodukcja jest jedną z form ochrony czynnej służącą odbudowaniu populacji danego gatunku. ↩︎

Przeczytaj więcej o Kampinoski Parku Narodowym: kampinoski-pn.gov.pl

 

Fotografia tytułowa: Yarek shalom, CC BY-SA 3.0 DEED via Wikimedia Commons, zdjęcie zostało wykadrowane